Địa chỉ: Xã Châu Phong, Huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh